KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Happy Week

(dále též „Pravidla")


I. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE


Organizátorem soutěže pod názvem “Happy Week” (dále jen „soutěž") je společnost Klasik Moto, a.s. se sídlem Praha 5, U Šalamounky 769/41, PSČ 158 00, IČ: 25735781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5781, (dále jen „KM" nebo "Organizátor").


II. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE


1. Soutěž proběhne v termínu od 00:01 hod. dne 10. 6. 2019 do 23:59 hod. dne 16. 6. 2019.


2. Do soutěže bude zařazen jako soutěžící každý, kdo si prostřednictvím e-shopu akce (https://eshop.h-d.prague115.com/) platně zakoupí v termínu od 00:01 hod. dne 10. 6. 2019 do 23:59 hod. dne 16. 6. 2019 celoeventovou vstupenku na akci Prague Harley Days 2019 konané v termínu 5. – 6. 7. 2019.


III. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE


1. Účastníkem soutěže (dále též jen “soutěžící”) může být fyzická osoba starší 18 let věku, která je plně svéprávná ve smyslu obecně závazných právních předpisů ČR a která splní podmínky uložené v těchto Pravidlech. Účast v soutěži není vázána na bydliště soutěžícího na území ČR. Pořízením vstupenky na Prague Harley Days 2019, tedy účastí v soutěži, akceptuje soutěžící tato Pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.


2. Zaměstnanci a osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Organizátora jsou z účasti v soutěži vyloučeni.


3. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména, avšak nikoli výhradně, za funkčnost internetového připojení, telefonního signálu, elektronického platebního systému, apod.).


4. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky soutěže a splní kritéria pro výherce stanovená v těchto Pravidlech. Výherce bude o své výhře informován Organizátorem prostřednictvím e-mailu, který Organizátor zašle Soutěžícímu, jež se stal výhercem, na e-mailovou adresu, kterou soutěžící při nákupu vstupenky na e-shopu akce (https://eshop.h-d.prague115.com/) použil, a to ve lhůtě uvedené v části IV. odst. 3 těchto Pravidel.


5. Pokud výherce výhry nepotvrdí akceptaci výhry a její převzetí ve lhůtě a/nebo způsobem uvedeným v části IV. odst. 3 těchto Pravidel, nebo se i přes předchozí potvrzení výhru nepřevezme, jeho nárok na výhru zaniká a bude proveden výběr nového výherce.


IV. PRAVIDLA SOUTĚŽE


1. Do soutěže bude zařazen každý, kdo si prostřednictvím e-shopu na webové adrese: https://eshop.h-d.prague115.com ve dnech 10. 6. – 16. 6., vždy od 00:01 hodin - 23:59 hodin zakoupí celoeventovou vstupenku na akci Prague Harley Days 2019, konané ve dnech 5. – 6. 7. 2019 v Praze (dále jen „akce“), který splní další požadavky na soutěžícího dle těchto Pravidel. Cena celoeventové vstupenky činí šest set korun českých (600,- Kč). Vstupenky zakoupené před 00:01 hod. dne 10. 6. 2019 a po 23:59 hod. dne 16. 6. 2019 nebudou do soutěže zařazeny. Každý den trvání soutěže bude představovat jedno kolo soutěže.


2. Do soutěže nebudou zařazeny vstupenky, které budou získány v rozporu s těmito Pravidly či v rozporu s obecně závaznou právní normou či veřejným pořádkem nebo dobrými mravy.


3. O výherci výhry rozhodne losování uskutečněné za účasti zástupců Organizátora, které bude provedeno vždy po půlnoci každého uplynulého dne od 10. 6. 2019 – 16. 6. 2019 a jenž bude uskutečněno prostřednictvím systému Pořadatele elektronickým náhodným výběrem čísla vstupenky (identifikační desetimístné číslo vstupenky) platně zařazené do soutěže. Losování bude probíhat po jednotlivých kolech, a to vždy ze vstupenek platně zařazených do soutěže a které byly zakoupeny v den bezprostředně předcházejícímu losování. Výherce bude kontaktován Organizátorem emailovou zprávou zaslanou na soutěžícím zadanou e-mailovou adresu při nákupu vstupenky. Výherce je povinen ve lhůtě do 21. 6. 2019 sdělit Organizátorovi akceptaci výhry a potvrdit převzetí výhry, když v případě marného uplynutí shora uvedené lhůty či odmítnutí výhry nebo nepotvrzení jejího převzetí nárok výherce na výhru zaniká a Organizátorem bude výše uvedeným postupem proveden výběr nového výherce, který musí převzetí výhry potvrdit do 28. 7. 2019. Pakliže ani tento výherce převzetí výhry nepotvrdí, připadá tato Organizátorovi soutěže.


V. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER


1. Výhry, o které se soutěží:


• Sluchátka Samsung Galaxy Buds v hodnotě 3305,- bez DPH

• Kamera Vega 6 Star Niceboy v hodnotě 2500,- bez DPH

• Balení 24 ks Staropramen 0,33l v hodnotě 335,- bez DPH

• Neeco trackovací systém Trexee Moto S v hodnotě 4 709,- bez DPH

• Hodinová projížďka s kapitánem na motorovém člunu Bayliner 175 GT po Vltavě pro 5 osob, v hodnotě 3 081,- Kč

• Jack Daniel’s Single Barrel 0,7 v hodnotě 789,- bez DPH

• Navigace TomTom Rider 550 v hodnotě 7899,- bez DPH


2. Ceny v soutěži nejsou právně vymahatelné.


3. Záruka na výhry není poskytována. Organizátor neodpovídá za vady výhry. S tímto je soutěžící srozuměn.


4. Soutěžící – výherce rovněž bere na vědomí a účastí v soutěži se zavazuje, že ponese veškeré náklady spojené s nabytím a trváním vlastnictví výhry, včetně jejího případného zdanění, jestliže výherci tato povinnost vznikne, a to i za předpokladu, že se nebude jednat o povinnost vzniklou na základě obecně závazných právních předpisů ČR. Organizátor nenese jakékoli náklady a odpovědnost spojené s nabytím výhry ani za daňové či jiné povinnosti spojené s nabytím a vlastnictvím výhry.


VI. SVOLENÍ A LICENCE


1. Soutěžící účastí v soutěži rovněž vyjadřuje svůj souhlas s pořízením jeho zvukových, obrazových a obrazově zvukových záznamů, za účelem předání/převzetí výhry a za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.).


VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl účasti nebo výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito Pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Organizátora nemusí být nijak zdůvodňováno, je konečné a bez možnosti odvolání.


2. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Pravidla během soutěže či rozhodnout o přerušení či úplném zrušení soutěže. V případě zrušení této soutěže nemají soutěžící nárok na náhradu vynaložených nákladů či náhradu škod, které by jim případně v souvislosti s touto soutěží vznikly. Výše uvedené omezení odpovědnosti Organizátora se uplatní v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují všeobecně závazné právní předpisy České republiky.


3. Pořízením vstupenky na Prague Harley Days 2019 souhlasí účastník se svojí účastí v soutěži a vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat. Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na u Organizátora, odvolání však může mít za následek nemožnost předání případné výhry.


4. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné povinnosti vůči státu. (?)


5. Organizátor neodpovídá za jakékoliv škody či újmy, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s nabytím výhry.


6. Účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou.


7. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito Pravidly.


8. V případě rozporu mezi Pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných Pravidel soutěže. Zkrácené znění Pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými Pravidly soutěže.


Úplná Pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách www.pragueharleydays.cz


V Praze dne 9. 6. 2019

Zasílat novinky

Přístup k nejlepším novinkám